Jump to content

[CSP] Regulament Forum / Forum Rules


KeeN
 Share

Recommended Posts

  • Founders

Regulament

Prin înregistrarea unui cont în cadrul forumului vă dați acordul că ați citit și acceptat acest regulament cât și politica de confidențialitate.
Limbile oficiale acceptate pe forum sunt
Română și Engleza. Folosirea altor limbi neînțelese de STAFF Forumului poate duce la sancțiuni drastice.
Următoarele reguli se aplică tuturor, indiferent de rangul de pe forum, în comunitatea
CSPHANTOMS. Sunteți obligat să le respectați și să le urmați.
Utilizatorii sunt obligați să verifice periodic atât regulamentul acesta, cât și regulamentele diverselor categorii și subcategorii din cadrul forumului. 

 

Conturi

 Numele conturilor trebuie să fie pe cât posibil înțelese de oricine și să nu conțină cuvinte vulgare, jignitoare, reclamă, etc. [Sancțiune: Rename / Warn / Suspend]
 
Avatarele folosite nu trebuie să conțină material obscen, nud, jignitor, reclamă etc. [Sancțiune: Ștergere Avatar / Warn / Suspend]
 
Semnăturile la fel ca Avatarele nu trebuie să conțină material obscen, nud, jignitor, reclamă etc. Vă sunt permise doar 2 gif-uri pentru semnătură. [Sancțiune: Ștergere Semnătură / Warn / Suspend]
 
Adresa de email cu care va-ți făcut contul este vizibilă doar de dumneavoastră , iar în cazul pierderii parolei contului aceasta va putea fi recuperată cu ajutorul adresei de email.
 Informațiile folosite la
About Me, Profile Information, Cover Photo , etc , nu trebuie să conțină cuvinte/imagini vulgare, nud , jignitoare , reclamă ș.a.m.d . [Sancțiune: Ștergere / Warn / Suspend]
 Încercați să vă creați un profil cât mai curat și estetic.

Comportament

 Respectă și vei fi respectat.
 Insultele/Înjurăturile sunt interzise pe forum . [
Sancțiune: Warn / Suspend]
 Distribuirea/postarea de informații cu caracter personal [imagini, adrese, numele real, loc de muncă, etc] despre o alta persoană decât cea proprie este strict interzisă. [
Sancțiune: Warn / Suspend]
 Este interzis crearea topicurilor , cu scopul de a crea conflicte între membri. [
Sancțiune: Warn / Suspend]
 Spamul cu emoticoane sau imagini nu este permis. [
Sancțiune: Ștergere / Warn / Suspend]
 Reclama/Link-urile nesigure sunt interzise. [
Sancțiune: Ștergere / Warn / Suspend]

Conținutul

 Majoritatea secțiunilor forumului au regulamentul propriu , deci asigurați-vă că le citiți și le respectați.
 Orice postare cu conţinut etnic sau rasist extrem , pornografic, vulgar , etc. este total interzis. [
Sancțiune: Ștergere Postare / Warn / Suspend]
 Dublu postul, postarea în topicuri vechi, posturile inutile și spamul sunt interzise. [
Sancțiune: Ștergere Postare / Warn / Suspend]
 Postarea oricărui tip de conținut care face referire la afaceri ilegale este total interzis. [
Sancțiune: Ștergere Postare / Warn / Suspend]
 Este interzisă postarea de poze personale cu alți utilizatori ai forumului fără acordul acestora, amenințări grave, material vulgar, jignitor, nud, reclamă,  etc. [
Sancțiune: Ștergere Postare / Warn / Suspend]
 Mesajele private ce conțin material vulgar, porno, reclamă, etc. vor fi sancționate dur. [
Sancțiune: Warn / Suspend]
 Sunt interzise abrevierile de genul "
LOL", "BRB", "ROFL" , "LMAO" , etc. [Sancțiune: Ștergere / Warn]
 Este interzis a se posta în numele unui jucător banat. [
Sancțiune: Ștergere / Warn]
Sancțiuni

 Sancțiunile de tip warn au o valabilitate diferită, așadar expiră după diferite perioade de timp.
 Dacă primiți 3
warn-uri, asta înseamnă că nu veți avea voie să postați timp de 1 săptămână.
 Dacă primiți 5
warn-uri, asta înseamnă că veți fi pedepsiți cu interdicția de a vizita forumul.
 Crearea altor conturi pe forum de către același utilizator, după interzicerea contului inițial, nu este permisă.
 În cazul în care ai fost exclus, asta înseamnă că nu poți participa la forum în alt mod.

Moderare

 Doar Moderators / Global Moderators / Administrators / Founders au dreptul de a edita, şterge mesajele şi/sau închide topicuri.
  Dacă considerați că topicul dumneavoastră a fost șters fără un motiv întemeiat puteți face o reclamație.
 În cazuri extreme, ne rezervăm dreptul de a închide conturi chiar dacă nu se aplică niciuna din regulile de mai sus.
 Dacă întâmpinați probleme în folosirea forumului , puteți cere ajutor de la
Moderators / Global Moderators / Administrators.

CHATBOX

Cearta pe chat este strict interzisă. [Sancțiune: Ban 24-72H]
Este interzis folosirea cuvintelor cu caracter rasist sau jignitor. [
Sancțiune: Ban 24-72H  Warn]
Chat-ul este folosit pentru orice tip de discuție , atât timp cât este un mediu plăcut.
Link-urile acceptate pe chat sunt cele ce nu conțin reclamă. [
Sancțiune: Ban PERMANENT]
Folosirea tastei
CAPS LOCK în exces este interzisă. [Sancțiune: Ban 12-24H]
Folosirea emoticoanelor în exces este interzis. [
Sancțiune: Ban 24H]

 

Founders / Administrators își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament.

 

6NBVTmE.png.4a03a9f48dbe20990fe875670196baa4.png

 

Rules

By registering an account in the forum you agree that you have read and accept this rules as well as the privacy policy.
The official languages accepted on the forum are
Romanian and English. The use of other languages not understood by the STAFF Forum can lead to drastic sanctions.
The following rules apply to everyone, regardless of forum rank, in the
CSPHANTOMS community. You are obliged to respect them and follow them.
Users are required to periodically check both this rules and the rules of the various categories and subcategories within the forum.

 

Accounts

 Account names should be understood by everyone as much as possible and should not contain vulgar, offensive, advertising, etc. words. [Punishment: Rename / Warn / Suspend]
 The
avatars used must not contain obscene, nude, offensive material, advertising, etc. [Punishment: Avatar Removal / Warn / Suspend]
 
Signatures like Avatars must not contain obscene, nude, offensive material, advertising, etc. You are only allowed 2 gifs for signature. [Punishment: Signature Removal / Warn / Suspend]
 The
email address with which you created your account is only visible to you, and in case of losing the account password, it can be recovered with the help of the email address.
 The information used in
About Me, Profile Information, Cover Photo, etc., must not contain vulgar, nude, insulting words / images, advertisements, etc. [Punishment: Removal / Warn / Suspend]
 Try to create a profile that is as clean and aesthetic as possible.

Behavior

 Respect and you will be respected.
 Insults are prohibited on the forum. [
Punishment: Warn / Suspend]
 Distribution / posting of personal information (images, addresses, real name, job, etc.) about a person other than your own is strictly prohibited. [
Punishment: Warn / Suspend]
 It is forbidden to create topics, in order to create conflicts between members. [
Punishment: Warn / Suspend]
 Spamming with emoticons or images is not allowed. [
Punishment: Warn / Suspend]
 Advertising / Unsafe Links are prohibited. [
Punishment: Warn / Suspend]

Content

 Most sections of the forum have their own rules, so make sure you read and follow them.
 Any post with extreme ethnic or racist content, pornographic, vulgar, etc. it is totally forbidden. [
Punishment: Post Removal / Warn / Suspend]
 Double posting, posting on old topics, unnecessary posts and spam are prohibited. [
Punishment: Post Removal / Warn / Suspend]
 Posting any type of content that refers to illegal business is strictly prohibited. [
Punishment: Post Removal / Warn / Suspend]
 It is forbidden to post personal pictures with other users of the forum without their consent, serious threats, vulgar material, offensive, nude, advertising, etc. [
Punishment: Post Removal / Warn / Suspend]
 Private messages containing vulgar material, porn, advertising, etc. will be severely punished. [
Punishment: Warn / Suspend]
 Abbreviations such as "
LOL", "BRB", "ROFL", "LMAO", etc. are prohibited. [Punishment: Warn Suspend]
 It is forbidden to post on behalf of a banned player. [
Punishment: Warn / Suspend]

Punishments

 Warn penalties have different validity, so they expire after different periods of time.
 If you receive 3
warns, this means that you will not be allowed to post for 1 week.
 If you receive 5
warns, this means that you will be punished with a ban on the forum.
 The creation of other accounts on the forum by the same user, after the original account has been banned, is not allowed.
 If you have been excluded, this means that you cannot participate in the forum in any other way.

Moderation

 Only Moderators / Global Moderators / Administrators / Founders have the right to edit, delete messages and / or close topics.
  If you believe that your topic has been deleted for no good reason, you can file a complaint.
 In extreme cases, we reserve the right to close accounts even if none of the above rules apply.
 If you encounter problems using the forum, you can ask
Moderators / Global Moderators / Administrators for help.

CHATBOX

Chatting is strictly prohibited. [Punishment: Ban 24-72H]
The use of racist or offensive words is prohibited. [
Punishment: Ban 24-72H / Warn]
Chat is used for any type of discussion, as long as it's a pleasant environment.
The accepted links on the chat are those that do not contain advertising. [
Punishment: PERMANENT Ban]
Excessive use of the CAPS LOCK key is prohibited. [
Punishment: Ban 12-24H]
Excessive use of emoticons is prohibited. [
Punishment: Ban 24H]


Founders / Administrators reserves the right to change this Rules at any time.

 
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

CSPHANTOMS COMMUNITY

Community founded in 2023 by oSmok3 & AssasinSSMDFK & PIRVAN & Frodo.
CSPHANTOMS Community was designed by AjMER & KeeN.
×
  • Create New...